Podmienky pre FB súťaž

Usporiadateľ súťaže: SVX s.r.o., Považská 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45615993


Organizátor súťaže: SVX s.r.o., Považská 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45615993


1. TRVANIE SÚŤAŽE:


Súťaž je realizovaná v termíne 14.6.2021 - 20.6.2021 (vrátane uvedených dní) na území Slovenskej republiky.


2. PODMIENKY ÚČASTI:


Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.


Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a organizátora všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako aj ostatné osoby blízke podľa § 22 Občianskeho zákonníka.


Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území slovenskej republiky. Účastník súťaže musí mať vytvorený svoj profil na Facebooku a byť fanúšikom na sociálnej sieti Facebook.com na stránke https://www.facebook.com/Svxsro


3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:


Podmienkou účasti v súťaži je zodpovedanie otázky "TIPNI, koľko gramov klobásy je na kotúči Brennenstuhl", označenie súťažného statusu "To sa mi páči" a zdieľanie súťažného statusu. Odpoveď musí súťažiaci napísať do komentára pod súťažným statusom. Organizátor súťaže vyberie najrýchlejšieho výhercu, ktorý splnil podmienky a správne alebo najbližšie odpovedal súťažnú otázku a zapísal ju do komentára pod súťažným statusom.


4. VÝHRY V SÚŤAŽI:


Výherca získa v tejto súťaži "100 eur poukaz na nákup akéhokoľvek produktu/produktov značky Brennenstuhl".


Výherca súťaže bude vyhlásený na FB stránke https://www.facebook.com/Svxsro najneskôr 5 dní od ukončenia súťaže. Výherca bude o výhre upovedomení pod súťažným statusom.


Výherca bude vyzvaný na zaslanie e-mailové a korešpondenčnej adresy do správ FB stránky najneskôr do 5 dní od vyhlásenia Výhercov. V prípade, že výherca nezašle svoju e-mailovú a korešpondenčnú adresu do tohto termínu, stráca nárok na výhru.


100 EUR poukaz bude zaslaný výhercovi najneskôr do 20 dní od vyhlásenia a následnom získaní poštovej adresy pre doručenie výhry.


Výhry z tejto Súťaži nie je možné previesť na iné osoby ani iných Súťažiacich.


5. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vstúpením na internetovú adresu https://www.facebook.com/Svxsro vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s jej usporadúvaním, a to vrátane jej prerušenia, zrušenie či úpravy jej Pravidiel a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na stránkach https://www.facebook.com/Svxsro. účasťou v tejto Súťaži dáva každý Súťažiaci Usporiadateľovi a Organizátorovi súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov za účelom nadviazania kontaktu s účastníkom v priebehu a po skončení Súťaže, súhlas s použitím týchto údajov v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach Usporiadateľa či Organizátora, ak je toto použitie v súvislosti s touto Súťažou, najmä za účelom vyhlásenia či zverejnenia výhercov.


Súťažiaci, ktorý takto poskytol Usporiadateľovi či Organizátorovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 11 a § 21 zákona číslo 101/2000 Zb. v platnom znení, najmä právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave v prípade, že zistí, že Usporiadateľ či Organizátor porušuje svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona a právo požadovať opravu, doplnenie alebo zlikvidovanie ním poskytnutých osobných údajov. Agentúra oznámi spracovávanie takto poskytnutých osobných údajov podľa §16 zákona č. 101/2000 Zb. v platnom znení Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave v zákonom predpísanej forme.


Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou Súťaže sú alebo môžu byť autorské diela Súťažiacich, udeľuje tiež týmto každý Súťažiaci (resp. Účastník Súťaže) súhlas s úpravami a akýmkoľvek použitím v zmysle § 12 a nasl. zákona č. 121/2000 Zb., autorského zákona, v platnom znení, diela alebo jeho častí


Usporiadateľom či organizátorom na marketingové účely spojené s touto Súťažou a s propagáciou jeho výrobkov a / alebo obchodné účely s týmito výrobkami spojenými, a to zadarmo, neobmedzene časom i teritóriom. Ďalej Súťažiaci zapojením do Súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že autorské dielo v podobe komentára, ktorý vytvorí a odovzdá do Súťaže je jeho dielom alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto Súťaže a podľa týchto pravidiel .


Súťažiaci sa zaväzuje, že použitím súťažného príspevku nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv osôb zobrazených v súťažnom príspevku. Všetky nutné súhlasy súvisiaci s použitím súťažného príspevku v tejto súťaži si musí účastník súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Za prípadné porušenie práv tretích osôb, najmä práv autorských či osobnostných, v súvislosti so súťažným príspevkom, je zodpovedný účastník súťaže.


6. ĎALŠIE PRAVIDLÁ


V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom či Organizátorom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníkov, u ktorých z konkurenčného správania sú zjavné známky podvodného správania alebo iných praktík, ktoré poukazujú na zneužívanie súťaže.


Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.


Jediná podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na facebookovej profilu https://www.facebook.com/Svxsro. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a so spoločnosťou Facebook nijako nesúvisí . Účastník je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi a Usporiadateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook.


V Nových Zámkoch dňa 14.6.2021