Podmienky pre FB súťaž

Štatút súťaže SVX s.r.o. 12_2022.

Súťaž o detskú hraciu dosku a výherca bude 1.

Trvanie: 1.12.– 5.12. 2022
Žrebovanie sa uskutoční: 6.12.2022
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť:
SVX s.r.o., so sídlom Považská 2, 940 01 Nové Zámky,
IČO: 45615993 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:
• Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
• Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu).
• Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže musia účastníci zanechať komentár pod súťažným príspevkom na oficiálnej stránke SVX s.r.o., ak v príspevku ohlasujúcom súťaž nie je uvedené inak.
• Účastník registráciou do súťaže a odoslaním súťažného príspevku vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého príspevku a použitím súťažného príspevku nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného príspevku a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.
• Výherca v súťaži v počte 1, sa určí na základe nasledovných možností:
o a. Vyhráva náhodne vylosovaný komentár pod príspevkom, ktorý je k téme zadania súťaže podľa voľby komentujúceho.
o b. Vyhráva súťažiaci, ktorého vyberie odborná porota podľa kritérií stanovených v príspevku, ohlasujúcom súťaž alebo upresňujúcom pravidlá.
o c. Vyhráva náhodný výherca: 1 výherca bude vyžrebovaný. Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Ak spôsob nie je určený, výherca bude losovaný. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase 23:59 daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.
• Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
• V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom iba 1x, teda dokopy bude len 1 výherca. Mená víťazov budú uverejnené spoločnosťou SVX s.r.o., v komentári k príspevku, na Facebooku, ohlasujúcom súťaž do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Následne víťaz musí do 3 kalendárnych dní kontaktovať SVX s.r.o. na Facebooku alebo emailom s adresou doručenia a tel. číslom pre odovzdanie výhry. Ak výherca neodpovie v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť SVX s.r.o. odošle výhru do 72 hodín po obdržaní adresy na území Slovenska, ak nie je dohodnuté inak.
• Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.
• Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.
Ochrana osobných údajov
Každý účastník účasťou v danej súťaži súhlasí s tým, že jeho meno na Facebooku môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov spoločnosti SVX s.r.o. Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde. Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný SVX s.r.o. na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti SVX s.r.o. na sociálnej sieti Facebook sa nesmú zasielať žiadne adresy.

Tím SVX s.r.o.