[email protected]
+421 907 778 007
Pon - Pia: 8:00 – 15:30
0
0,00 €

Napíšte čo hľadáte

Podmienky pre FB súťaž

Štatút súťaže SVX s.r.o. 12_2022.

Súťaž o detskú hraciu dosku a výherca bude 1.

Trvanie: 1.12.– 5.12. 2022
Žrebovanie sa uskutoční: 6.12.2022
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť:
SVX s.r.o., so sídlom Považská 2, 940 01 Nové Zámky,
IČO: 45615993 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

 • Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
 • Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu).
 • Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže musia účastníci zanechať komentár pod súťažným príspevkom na oficiálnej stránke SVX s.r.o., ak v príspevku ohlasujúcom súťaž nie je uvedené inak.
 • Účastník registráciou do súťaže a odoslaním súťažného príspevku vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého príspevku a použitím súťažného príspevku nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného príspevku a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.
 • Výherca v súťaži v počte 1, sa určí na základe nasledovných možností:
  • Vyhráva náhodne vylosovaný komentár pod príspevkom, ktorý je k téme zadania súťaže podľa voľby komentujúceho.
  • Vyhráva súťažiaci, ktorého vyberie odborná porota podľa kritérií stanovených v príspevku, ohlasujúcom súťaž alebo upresňujúcom pravidlá.
  • Vyhráva náhodný výherca: 1 výherca bude vyžrebovaný. Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Ak spôsob nie je určený, výherca bude losovaný. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase 23:59 daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.
 • Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
 • V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom iba 1x, teda dokopy bude len 1 výherca. Mená víťazov budú uverejnené spoločnosťou SVX s.r.o., v komentári k príspevku, na Facebooku, ohlasujúcom súťaž do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Následne víťaz musí do 3 kalendárnych dní kontaktovať SVX s.r.o. na Facebooku alebo emailom s adresou doručenia a tel. číslom pre odovzdanie výhry. Ak výherca neodpovie v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť SVX s.r.o. odošle výhru do 72 hodín po obdržaní adresy na území Slovenska, ak nie je dohodnuté inak.
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.
 • Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.

Ochrana osobných údajov

Každý účastník účasťou v danej súťaži súhlasí s tým, že jeho meno na Facebooku môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov spoločnosti SVX s.r.o. Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde. Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný SVX s.r.o. na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti SVX s.r.o. na sociálnej sieti Facebook sa nesmú zasielať žiadne adresy.

Tím SVX s.r.o.

Prvýkrát na svx.sk? Zaregistrujte sa a máte prehľad o aktuálnych novinkách a akciách.

Sledujte náš YouTube kanál

Prejsť na SVX kanál