eshop@svx.sk
+421 907 778 007
Pon - Pia: 8:00 – 15:30
0
0,00 €

Napíšte čo hľadáte

Wolf swiss quality Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 10ks MEGA PACK 750ml

NÍZKOEXPANZNÁ Profesionálna pištolová montážna (PUR) pena WOLF. Zobraziť viac

Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 10ks MEGA PACK 750ml
Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 10ks MEGA PACK 750ml

Fotografie sú ilustračné

Objem
750ml
83,40 €Zľava z kúpnej ceny -34 %
55,20 € / ks
s DPH (20.00%)
46 € bez DPH
 • Ponuka pri odbere väčšieho množstva

Záruka 24 mesiacov Kód: WPU1102set10 EAN: 8586023853240

Montážna (PUR) pena pištoľová NÍZKOEXPANZNÁ 10ks MEGA PACK 750ml

55,20 €

Montážna (PUR) pena - nízkoexpanzná, pištoľová - 750ml - 10 ks MEGA PACK

Nízka expanzia zamedzuje rozpínaniu vypenených materiálov. Rýchle tuhnutie peny zaisťuje efektivitu práce. Má využitie v letných aj zimných mesiacoch.

 

 • Výdatnosť: 40 až 45 litrov.

CENA ZA 10 ks !

 

Pri objednávke ZADARMO:

1 - čistič na pur peny - 500ml

2 - pištoľ na pur peny

3 - pracovné rukavice veľkosť 9

4 - univerzálny ulamovací nožík

 

Použitie:

 • Pena sa používa na inštaláciu dverí a okien, na izoláciu a utesnenie rúr, výplň dier a medzier, fixáciu priečok, strešné krytiny a na tepelnú izoláciu.
 • Vytvrdnutá pena je dobrou tepelnou a zvukovou izoláciou, má silné adhézne vlastnosti. 
 • Dobre priľne k väčšine stavebných materiálov s výnimkou teflónu, polyetylénu a silikónových povrchov. 
 • Vytvrdnutá pena je citlivá na UV žiarenie a priame slnečné žiarenie.

Aplikačné podmienky:

 • Teplota vzduchu počas aplikácie, -10°C do +30°C, najlepšie výsledky pri +20°C. 
 • Teplota nádoby počas použitia +5°C do +25°C, najlepšie výsledky pri +20°C.
 • Povrch pred aplikáciou montážnej peny musí byť čistý, zbavený prachu, zvyškových častíc a mastnoty. 
 • Nevytvrdnutá pena môže byť odstránená acetónom, vytvrdená pena iba mechanicky.
 • Vytvrdená pena môže byť nafarbená.

Bezpečnosť:

 • Nádoba obsahuje difenylmetán 4,4-diizokyanáty - nebezpečné pri vdýchnutí. 
 • Dráždi oči, pokožku a dýchacie orgány. 
 • Vdýchnutie plynov môže spôsobiť alergiu. 
 • Počas práce nefajčite! 
 • Zaistite dostatočné vetranie 
 • Uchovávajte mimo dosahu detí!
 • V prípade kontaktu s očami - vypláchnite dôkladne vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky:

 • Aerosólové dózy sú pod stálym tlakom! Chráňte ich pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. V kontakte so vzduchom môže dôjsť k tvorbe výbušných zmesí.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie:

 • Škodlivé pri vdýchnutí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi kožu. Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Podozrenie na vyvolanie rakoviny. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
 • Osoby s precitlivenosťou dýchacích ciest (napr. astma, chronická bronchitída) nesmú prísť do kontaktu s produktom. Symptómy sa môžu pri preexponovaní prejaviť u dýchacích ciest aj ešte po niekoľkých hodinách. Prach, pary a aerosóly ohrozujú hlavne dýchacie cesty.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie:

 • Môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy.

Popis prvej pomoci:

 • Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou.
 • V prípade nadýchania: prerušte expozíciu, postihnutého premiestnite zo zamoreného prostredia na vzduch, zaistite telesný a duševný pokoj. Nenechajte postihnutého prechladnúť. Ak má dýchacie ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc.
 • V prípade zasiahnutia očí: odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa. Okamžite vyplachujte čistou (pokiaľ možno vlahou) tečúcou vodou minimálne po dobu 15 minút pri široko otvorených viečkach, najmä oblasti pod viečkami; konzultujte s lekárom, najmä ak pretrváva bolesť, alebo začervenanie očí.
 • V prípade zasiahnutia kože: postihnutému vyzlečte kontaminovaný odev, postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a mydlom a dobre opláchnite. Pri známkach silného podráždenia (začervenanie pokožky), alebo ak sú známky poškodenia pokožky, vyhľadajte lekára.
 • V prípade požitia: nepredpokladá sa. Ide o aerosólový rozprašovač. Postihnutého upokojte a umiestnite v teple. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu (štítok) výrobku alebo túto kartu bezpečnostných údajov. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené. Pri inhalácii môže dôjsť u citlivých jedincov k dráždeniu slizníc dýchacích ciest. Miestne môže dráždiť kožu (začervenanie, svrbenie). Kožu odmasťuje a vysušuje. Miestne môže dráždiť očné spojivky (začervenanie, pálenie v očiach, slzenie) Môže vyvolať podráždenie zažívacieho traktu sprevádzané bolesťami brucha a nevoľnosťou; môže sa objaviť aj zvracanie a hnačka.
 • Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrenia - pri obvyklom použití zmesi nie je okamžitá lekárska pomoc nutná. Požaduje sa len v prípade, že sa dostavia príznaky určitého stupňa.

Vhodné hasiace prostriedky:

 • Oxid uhličitý (CO2), viacúčelové prášky, piesok, zemina

Výstražné slovo: Nebezpečné !

Ghs011002aGhs011008aGhs011007a

 

Technické parametre

 • Objem
  750ml
 • Typ látky
  PU Pena
 • Variant
  750 ml - 10 ks

Naposledy navštívené produkty

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prvýkrát na svx.sk? Zaregistrujte sa a máte prehľad o aktuálnych novinkách a akciách.

Sledujte náš YouTube kanál

Prejsť na SVX kanál