[email protected]
+421 907 778 007
Pon - Pia: 8:00 – 15:30
0
0,00 €

Napíšte čo hľadáte

MASTERsil Chlór štart 1kg

Bazénová chémia udržuje vodu čistú a bezpečnú pre kúpanie pomocou regulácie pH, obsahu chlóru a ďalších chemikálií. Zobraziť viac

Chlór štart 1kg

Fotografie sú ilustračné

Výrobca MASTERsil
8,10 € / ks
s DPH (20.00%)
6,75 € bez DPH
 • Ponuka pri odbere väčšieho množstva

Záruka 24 mesiacov Kód: ms31100422 EAN: 8595169214259

Chlór štart 1kg

8,10 €

Chlór štart 1kg

Bazénová chémia udržuje vodu čistú a bezpečnú pre kúpanie pomocou regulácie pH, obsahu chlóru a ďalších chemikálií.

 

Charakteristika:

MASTERsil chlór štart je sypký granulát určený na prvé ošetrenie bazénovej vody po zimnom období. Prípravok spôsobí rýchlu dezinfekciu bazénovej vody, má baktericídne a algicídne účinky. Likviduje baktérie a vodné riasy. Vzhľadom k rýchlemu úbytku prebytočného chlóru je možné sa po ošetrení vody čoskoro kúpať.

Návod na použitie:

Dávkovanie 20g na 1m³ vody v bazéne. Pravidelne kontrolujte hodnoty pH a chlóru. Pre dosiahnutie čistej a priezračnej vody je potrebné udržiavať pH na hodnotách 7,0-7,4 a obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3-0,5 mg/l. Pri poklese hodnoty chlóru pod 0,3mg/l je nutné jeho množstvo zvýšiť. Množstvo prípravku podľa objemu vody v bazéne rozpustíte v nádobe s vodou a potom pri zapnutom filtračnom zariadení prilievajte do bazénovej vody. Prípravok je možné pomaly sypať aj priamo do skimmera tak aby bol pomaly absorbovaný, granulát sa nesmie v zberači hromadiť.

Než dôjde k dôkladnému premiešaniu prípravku je vhodné vylúčiť prítomnosť osôb v bazéne! Po aplikácii a úplnom rozpustení odmeraného množstva prípravku opäť skontrolujte hodnotu chlóru. Pokiaľ dôjde k predávkovaniu chlóru a nameraná hodnota je vyššia ako 0,5mg/l prestaňte bazén používať a vyčkajte na samovoľný pokles hodnoty chlóru.

 

Skladovanie:

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v suchu a chlade oddelene od horľavých látok a kyselín, oxidačných materiálov, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladujte prípravok dlhšiu dobu na nevetranom mieste a tepla dostatočného k zapáleniu horľavých materiálov. 

 

Údaje pre dekontamináciu:

V prípade rozsypania granulát zmeťte zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. Po spotrebovaní prípravku obal opakovane nepoužívajte.

 

Prvá pomoc:

 • Pri vdýchnutí: okamžite prerušte expozíciu,dopravte postihnutého na čerstvý vzduch.
 • Pri styku s pokožkou: umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody.
 • Pri zasiahnutí očí: inheď vypláchnite prúdom tečúcej vody, roztvorte očné viečka ak má postihnutý šošovky okamžite ich vyberte.
 • Pri požití: nevyvolávajte zvracanie, vypláchnite ústa vodou a zaistite lekársku pomoc.

Výstražné upozornenia:

 • H272 môže prispieť k rozvoju požiaru.
 • H302 škodlivý po požití.
 • H319 spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H335 môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H410 veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 uchovávajte mimo dosahu detí,
 • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov a nefajčite.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.
 • P270 Pri používaní výrobku nejedzte,nepite ani nefajčite.
 • P273 Zabráňte uvoľnenie do životného prostredia.
 • P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
 • P501 Odstráňte obsah/obalpodľa platných predpisov.
 • EUH 206 POZOR! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). 

Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

 

UPOZORNENIE:

Dichlórizokyanurát sodný (Index 613-030-00-X,EC 220-767-7,CAS 2893-78-9)