eshop@svx.sk
+421 907 778 007
Pon - Pia: 8:00 – 15:30
0
0,00 €

Napíšte čo hľadáte

MASTERsil MULTIPLEX Tablet MINI 20g 500g

Bazénová chémia udržuje vodu čistú a bezpečnú pre kúpanie pomocou regulácie pH, obsahu chlóru a ďalších chemikálií. Zobraziť viac

MULTIPLEX Tablet MINI 20g 500g
MULTIPLEX Tablet MINI 20g 500g

Fotografie sú ilustračné

Výrobca MASTERsil
8,89 €Zľava z kúpnej ceny -15 %
7,55 € / ks
s DPH (20.00%)
6,29 € bez DPH
 • Ponuka pri odbere väčšieho množstva

Záruka 24 mesiacov Kód: ms31108922 EAN: 8595169224289

MULTIPLEX Tablet MINI 20g 500g

7,55 €

MULTIPLEX Tablet MINI 20g 500g

Bazénová chémia udržuje vodu čistú a bezpečnú pre kúpanie pomocou regulácie pH, obsahu chlóru a ďalších chemikálií.

 

Charakteristika:

Prípravok MASTERsil Multiplex tablet mini sú 20g pomaly rozpustné tablety určené k všestrannej starostlivosti o vodu v bazéne po celú sezónu. V každej tablete je vedľa vysoko účinného chloračného prostriedku obsiahntý tiež algicid, vločkovač a stabilizátor chlóru čo dodáva tomuto výrobku mnohostranné účinky. Tablety majú baktericídne, fungicídne, vírucídne a algicídne účinky. Likvidujú baktérie, kvasinky, plesne, vírusy a riasy. Obsiahnutý vločkovač napomáha filtrovať aj veľmi jemne roztýlené nečistoty a stabilizátor chlóru napomáha zníženiu chlórového zápachu nad hladinou.

Návod na použitie:

Po prvom napustení bazéna vykonajte počiatočné ošetrenie bazénovej vody prípravkami MASTERsil Chlór štart alebo šok, stabilizujte hodnotu pH v rozmedzí 7,0-7,04 pomocou prípravkov MASTERsil ph mínus alebo plus. Potom je možné prejsť na pravidelnú údržbu vody pomocou MULTIplex a Tablet MINI.

 

Dávkovanie:

Pri teplote vody nepresahujúcej 25°C dávkujte 1 tabletu na cca 1m³ vody, podľa teploty každých 5-7dní. Pre dosiahnutie hygienicky nezávadnej a priezračne čistej vody je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3-0,5mg/l a hodnotu pH v rozmedzí 7,0-7,4. Priebežne tieto hodnoty kontrolujte najmä po dlhšej odstávke bazéna. V prípade, že hodnota chlóru je vyššia ako 0,5mg/l  bazén nepoužívajte a vyčkajte na samovoľné zníženie obsahu chlóru. Tablety vložte do plaváka alebo do skimmera pri zapnutom filtračnom zariadení. NIKDY nevhadzujte samotné tablety do bazéna.

Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom. Nevypúšťajte vodu ošetrenú týmto prípravkom do prírodných vodných zdrojov a tokov. Vypúšťanie do kanalizácii konzultujte s jej správcom.

 

Skladovanie:

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v suchu a chlade, v dobre vetraných miestach, mimo zdroja tepla a otvoreného ohňa oddelene od horľavých látok a kyselín, oxidačných materiálov, oddelene od potravín, nápojov a krmív.

V letnom období neskladujte prípravok po dlhšiu dobu na nevetranom mieste. Neskladujte pri teplote nad 25°C pri vyššej teplote môže viesť k rýchlemu rozkladu, vývinu chlórového plynu a tepla dostatočného k zapáleniu horľavých materiálov.

 

Obsah účinnej látky:

Kyselina trichlórizokyanurová /Symklozén (87-90-1)840g/kg.

 

Údaje pre dekontamináciu:

V prípade rozsypania tablety zmeťte, zabráňte prašnosti, prípadne poriadne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. Po spotrebovaní prípravku obal opakovane nepoužívajte.

 

Prvá pomoc:

 • Pri vdýchnutí: okamžite prerušte expozíciu dopravte postihnutého na čerstvý vzduch.
 • Pri styku s pokožkou: umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody.
 • Pri zasiahnutí očí: ihneď vyplachujte prúdom tečúcej vody, roztvorte očné viečka ak má postihnutý koktaktné šošovky okamžite ich vyberte.
 • Pri požití: nevyvolávajte zvracanie, vypláchnite ústa vodou a zaistite lekársku pomoc.

Výstražné upozornenie:

 • H272 môže prispieť k rozvoju požiaru oxidačné činidlo.
 • H302 škodlivý po požití.
 • H319 spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H410 veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenie:

 • P102 uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P261 zabránte vdychovaniu prachu.
 • P270 pri používaní výrobku nejedzte, nepite a nefajčite.
 • P273 zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P312 pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
 • P501 zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch.
 • EUH 206 POZOR! nepoužívajte spolu s inými výrobkami, môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

 

UPOZORNENIE:

Nebezpečné látky: Kyselina trichlórizokyanurová, pentahydrát síranu meďnatého, síran hlinitý anhydrát.